Saturday, 28/05/2022 - 13:44|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Thị trấn Đình Cả

Quyết định V/v ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học giai đoạn 2021-2025

Tài liệu đính kèm: Tải về

PHÒNG GDĐT VÕ NHAI

TRƯỜNG THCS TT ĐÌNH CẢ

 

 

Số: 252/QĐ-THCS ĐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

 

Đình Cả, ngày 11 tháng 10 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH
V/v ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trong trường học giai đoạn 2021-2025

 

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN ĐÌNH CẢ 

 

 

Căn cứ Quyết định sổ 1299/QĐ-TTg ngày 03 thảng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025;

Căn cứ thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 “Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phô thông, cơ sở giáo dục thường xuyên” của Bộ Giáo dục và Đào tạo; kế hoạch của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Võ Nhai về việc xây dựng môi trường văn hóa trong trường học;

Xét đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường, sau khi thảo luận thống nhất của các thành viên trong trường tại Hội nghị cán bộ CCVC ngày 09/10/2021,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THCS TT Đình Cả.

Điều 2. Giao cho tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, học tập, hướng dẫn thực hiện Quy tắc ứng xử tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường.

Điều 3. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha mẹ của học sinh trường THCS TT Đình Cả và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                       Nơi nhận:

- Chi bộ trường; các đoàn thể;             

- Các tổ chuyên môn, văn phòng;

- Webstie trường;

- Lưu: VT.

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

 

 

 

Lại Thị Tú Hoa

                                                                      

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 2
Tháng 05 : 317
Năm 2022 : 2.421